Το Έργο αφορά στην παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

Πρόκειται για την ενιαία υλοποίηση δύο δράσεων, και πιο συγκεκριμένα των:

● ΤΜΗΜΑ Α: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης» (ΔΡΑΣΗ 9.3.1)

● ΤΜΗΜΑ Β: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (Διαδ/κά Κοιν. Δίκτυα “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” &”ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”) στον Δήμο Πετρούπολης (δράσεις 1: Πρόγραμμα Αγωγής Ψυχικής Ανθεκτικότητας & 2: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης)» (ΔΡΑΣΗ 9.4.1)

Το έργο στοχεύει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης των διακρίσεων και της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του Δήμου Πετρούπολης προάγοντας παράλληλα τις κοινωνικές οικονομίες κλίμακας.

Η Δράση 9.3.1 αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης κατ’οίκον και στην Κοινότητα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, με την αξιοποίηση σχεδιασμένων προγραμμάτων τα οποία θα έχουν ως στόχο την διορθωτική εμπειρία ζωής μέσω της κοινωνικής μάθησης και την ψυχική ανθεκτικότητα. Αποτελεί βασική διαδικασία για την δημιουργία συνδυασμένων υπηρεσιών πρόληψης υγείας – ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της δράσης 9.3.1. θα υλοποιηθούν 2 Υποενότητες:

1. Υποενότητα 1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις «πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της Άνοιας και πολλαπλή στήριξη της οικογένειας»

2. Υποενότητα 2: Βιωματική ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία με την αξιοποίηση των εκφραστικών-εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα

Η Δράση 9.4.1 αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης – κατ’οίκον αλλά και στην κοινότητα ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτής, θα αξιοποιούνται σχεδιασμένα προγράμματα στοχεύοντας στη διορθωτική εμπειρία ζωής μέσω της κοινωνικής μάθησης καθώς επίσης και στη ψυχική ανθεκτικότητα.

Έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας για την εξασφάλιση των πρωταρχικών αναγκών του ανθρώπου, στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και την προάσπιση των δικαιωμάτων για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στην διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για όλες τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων που οφείλονται μεταξύ άλλων σε αναπηρίες ή στην ταυτότητα φύλου, την υγεία και κοινωνική φροντίδα.

Στόχος είναι η αποκεντρωμένη παροχή υπηρεσιών συνδυασμένης υποστήριξης, προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες, προς τις ευπαθείς ομάδες στην Πετρούπολη στο πλαίσιο της ΟΧΕ καθώς και η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή της πόλης της Πετρούπολης.

Η 9.4.1 διαρθρώνεται σε δύο άξονες:

1. Παρέμβαση στην Κοινότητα – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, απευθυνόμενο σε μαθητές και γονείς. Θα περιλαμβάνονται θεματικές ενότητες, ανάπτυξη μοντέλου παρέμβασης, ευαισθητοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση. Σκοπός είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των γονέων και μαθητών, η ευαισθητοποίηση τους και η άσκηση βασικών δεξιοτήτων σε σημαντικά θέματα (π.χ. η επικοινωνία, η γνώση του εαυτού).

2. Παρέμβαση κατ’ οίκον – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΠΠ)

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο απευθύνεται σε ζευγάρια υπό εγκυμοσύνη καθώς και σε οικογένειες βρεφών και θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, ανάπτυξη μοντέλου παρέμβασης, ευαισθητοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση και συγκεκριμένη μεθοδολογία παρέμβασης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών ψυχοπροφυλακτικής για τις εγκύους, που έχει σαν στόχο να ενισχύσει και να καταστήσει πιο λειτουργική τη σχέση μητέρας – βρέφους μέσω ad hoc εκπαίδευσής τους σε θέματα που αφορούν την κύηση, τον τοκετό, το θηλασμό και το βρέφος. Απευθύνεται σε νέες και εν δυνάμει μητέρες, στους συντρόφους και στα βρέφη τους και αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρωτογενούς πρόληψης, ενισχύοντας την εκμάθηση από όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».


Μετάβαση στο περιεχόμενο